ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

      Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

                                    πολύ μικρών οντοτήτων

Eταιρεία : Ε Κ ΠΛΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. : 800691748, Φορολογικό έτος : 2017, περιόδου ( 01/01/2017 - 31/12/2017 ) -

                                ΓΕ.Μ.Η.: 136675703000

                       Ποσά σε μονάδες ευρώ          2017             2016

                       Περιουσιακά στοιχεία

Πάγια                                                             934,32          934,32

Μείον: Αποσβεσμένα                                  934,03            934,03

Μείον: Απομειωμένα                                   934,03            934,03

                                                                               0,39                0,39

 

                                                                                                                                                                                                                                

Απαιτήσεις                                                    2.525,44     2.019,20

Προκαταβολές και 

έσοδα εισπρακτέα                                           125,00         125,00

Ταμειακά διαθέσμα και 

Ισοδύναμα                                              11.845,42             4.770,97

Σύνολο ενεργητικού                            14.496,25              6.915,56       

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά                 9.735,48           5.834,43

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           4.760,77        1.081,13

Σύνολο καθαρής θέσης

και υποχρεώσεων                        14.496,25                 6.915,56

 

   Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της

                                    Κυριακή, 31 Δεκέμβριος 2017

Eταιρεία : Ε Κ ΠΛΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. : 800691748, ΓΕ.Μ.Η

                              Φορολογικό έτος : 2017,

                       περιόδου ( 01/01/2017 - 31/12/2017 ) -

                           ΓΕ.Μ.Η.: 136675703000

                                                              

                                                                                                                                                              2017                                 2016

Κύκλος εργασιών

 (καθαρός)                                         38.372,50            21.680,63

Παροχές σε εργαζομένους              (11.477,32)         (6.182,76)                 

Αποσβέσεις ενσωμάτων 

 και πάγιων στοιχείων                                  -               (193,39)                     

Λοιπά έξοδα και ζημιές                     (21.828,01)      (19.126,68)          

Τόκοι και συναφή κονδύλια                   

(καθαρό ποσό)                                             (137,44)         (108,92)          

Αποτέλεσμα προ φόρων                          4.929,73         (3.931,12)

Φόροι                                                          (1.028,68)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά 

από φόρους                                                   3.901,05     ( 3.931,12)

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΥΖΟΓΛΟΥ

ΑΔΤ ΑΜ 219388

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΨΩΝΗΣ

Α.Α.Ο.Ε 6635/2000 Α ΤΑΞΗ