ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2019

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Eταιρεία : Ε Κ ΠΛΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. : 800691748, Φορολογικό έτος : 2019, περιόδου ( 01/01/2019 - 31/12/2019 ) -

                                ΓΕ.Μ.Η.: 136675703000

                       Ποσά σε μονάδες ευρώ          2019            2018

                       Περιουσιακά στοιχεία

Πάγια                                                            948,05            934,32

Μείον: Αποσβεσμένα                 934,03                  934,03

Μείον: Απομειωμένα                                   934,03               934,03

                                                                         14,02               0,39      

 

                                                                                                                                                                                                                                

Απαιτήσεις                                                     7.303,05     4.747,62

Προκαταβολές και 

έσοδα εισπρακτέα                                            125,00         125,00

Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα       51.343,05      22.539,08

Σύνολο ενεργητικού                                    55.660,12      27,287,09

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά                         37.204,62          17.477,36

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                    21.455,50           9.809,73

Σύνολο καθαρής θέσης

και υποχρεώσεων                                         58.660,12          27.287,09

 

             Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της

                                       31 Δεκέμβριος 2019

Eταιρεία : Ε Κ ΠΛΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. : 800691748, ΓΕ.Μ.Η

                              Φορολογικό έτος : 2019

                       περιόδου ( 01/01/2019 - 31/12/2019 ) -

                           ΓΕ.Μ.Η.: 136675703000

                                                              

                                                                             2019                         2018

Κύκλος εργασιών

 (καθαρός)                                                     53.174,04              42.286,32

Λοιπά και συνήθη έξοδα                               9.652,5                       -

Λοιπά έξοδα και ζημιές                            (18.427,85)            (20.752,77)          

Τόκοι και συναφή κονδύλια                   

(καθαρό ποσό)                                             (353,35)               (159.00)          

Αποτέλεσμα προ φόρων                          44.045,34              21.235,05

Φόροι                                                         (10.818,08            (6.583,17)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά 

από φόρους                                               33.227,26.             14.741,88

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΝΤΡΟΛΗΣ

Α.Κ. 537618

 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΨΩΝΗΣ

Α.Α.Ο.Ε 6635/2000 Α ΤΑΞΗ