ΟΙΚΟΝΟΚΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2018

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις πολύ μικρών οντοτήτων

Eταιρεία : Ε Κ ΠΛΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. : 800691748, Φορολογικό έτος : 2018, περιόδου ( 01/01/2018 - 31/12/2018 ) -

                                ΓΕ.Μ.Η.: 136675703000

                       Ποσά σε μονάδες ευρώ          2018             2017

                       Περιουσιακά στοιχεία

Πάγια                                                            934,32            934,32

Μείον: Αποσβεσμένα                   934,03                934,03

Μείον: Απομειωμένα                                   934,03               934,03

                                                                         0,39                0,39      

 

                                                                                                                                                                                                                                

Απαιτήσεις                                                    4.747,62     2.525,44

Προκαταβολές και 

έσοδα εισπρακτέα                                            125,00         125,00

Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα                                             22.539,08      11,845,42

Σύνολο ενεργητικού                                    27.287,09      14.496,25

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

Κεφάλαια και αποθεματικά                         17.477,36          9.735,48

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                      9.809,73           4.760,77

Σύνολο καθαρής θέσης

και υποχρεώσεων                                         27.287,09          14.496,25

 

             Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες της

                                       31 Δεκέμβριος 2018

Eταιρεία : Ε Κ ΠΛΑΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ι.Κ.Ε. με Α.Φ.Μ. : 800691748, ΓΕ.Μ.Η

                              Φορολογικό έτος : 2018

                       περιόδου ( 01/01/2018 - 31/12/2018 ) -

                           ΓΕ.Μ.Η.: 136675703000

                                                              

                                                                                                                                                                                                            2018                         2017

Κύκλος εργασιών

 (καθαρός)                                             42.286,32              38.372,50

Παροχές σε εργαζομένους                            -                    (11.477,32)                 

Λοιπά έξοδα και ζημιές                        (20.752,77)            (21.828,01)          

Τόκοι και συναφή κονδύλια                   

(καθαρό ποσό)                                             (159,00)               (137,44)          

Αποτέλεσμα προ φόρων                          21.325,05               4.929,73

Φόροι                                                         (6.583,17)            (1.028,68)

Αποτέλεσμα περιόδου μετά 

από φόρους                                               14.741,88              ( 3.901,05)

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

Α.Φ.Μ 133418829

 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΨΩΝΗΣ

Α.Α.Ο.Ε 6635/2000 Α ΤΑΞΗ